Privacyverklaring

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen.